Regulamin

V. Płatności


1. Podstawową formą płatności za usługi i produkty zamawiane w sklepie internetowym jest płatność: gotówką lub gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki.

2. Istnieje możliwość wyboru płatności w formie przedpłaty w momencie składania zamówienia. W takim przypadku towar wysłany jest do Klienta po zaksięgowaniu płatności na koncie Studiograf - reklama wizualna

3. Klienci, którzy nie przesłali upoważnienia do wystawienia przez firmę Studiograf - reklama wizualna faktur bez podpisu odbiorcy oraz kopii dokumentów rejestracyjnych swojej firmy (tj. wypis z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub KRS, potwierdzenie nadania NIP, REGON) są zobowiązani do regulowania płatności w formie pobrania przez kuriera lub płatności w formie przedpłaty.

4. W szczególnych przypadkach Studiograf - reklama wizualna może żądać od Klienta przedpłaty przed zrealizowaniem zamówienia.

VI. Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie będą uwzględniane jedynie w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego z udziałem firmy spedycyjnej. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie (nie później niż 48 godzin od otrzymania przesyłki) powiadomić o tym pisemnie (poprzez e-mail) firmę Studiograf - reklama wizualna. Reklamacje niespełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.

2. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia pod względem jakościowym zamówionego towaru w ciągu 5 dni roboczych od dnia odbioru i w tym terminie złożyć pisemną (poprzez e-mail) reklamację. Termin ten nie obowiązuje w przypadku reklamacji gwarantowanej trwałości produktu lub usługi. Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku, jeśli nie zostanie przesłane 100% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie. Koszt przesyłki w przypadku uznania reklamacji pokrywa Studiograf - reklama wizualna

3. Prace w formie pliku elektronicznego drukowane są w postaci, w jakiej zostały dostarczone przez Klienta. Studiograf - reklama wizualna nie sprawdza oraz nie ponosi odpowiedzialności za złe przygotowanie ich do druku Studiograf - reklama wizualna może jednak zweryfikować poprawność, wprowadzić poprawki i modyfikację do pliku, na prośbę Klienta, która musi zostać dołączona pisemnie do składanego zamówienia. Usługa taka jest dodatkowo płatna.

4. Reklamacji nie podlegają wszelkie rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami Klienta a faktycznym wydrukiem, o ile przed realizacją zlecenia nie został dostarczony zaakceptowany przez Klienta i opatrzony pieczęcią Studiograf - reklama wizualna oraz datą wykonania, wzorzec/odbitka próbna wykonana na maszynie, oprogramowaniu oraz mediach przy użyciu, których, ma zostać wykonany właściwy nakład.

5. Po dalszej obróbce jakąkolwiek odpowiedzialność reklamacyjną ponosi zamawiający.

6. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez Studiograf - reklama wizualna reklamowanego nakładu, reklamacja zostanie rozpatrzona a pracownik Studiograf - reklama wizualna poinformuje Klienta o sposobie jej rozwiązania.

7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient poniesie koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.

VII. Odpowiedzialność odszkodowawcza


1. Studiograf - reklama wizualna wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zleceń. Oznacza to, iż Zamawiający nie będzie mógł dochodzić żadnych roszczeń odszkodowawczych z podanego tytułu.

VIII. Właściwości Sądu


1. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory mogące wyniknąć w wyniku zakupów dokonywanych w sklepie internetowym będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby firmy Studiograf - reklama wizualna