Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie będą uwzględniane jedynie w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego z udziałem firmy spedycyjnej. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie (nie później niż 48 godzin od otrzymania przesyłki) powiadomić o tym pisemnie (poprzez e-mail) firmę Studiograf - reklama wizualna. Reklamacje niespełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.

2. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia pod względem jakościowym zamówionego towaru w ciągu 5 dni roboczych od dnia odbioru i w tym terminie złożyć pisemną (poprzez e-mail) reklamację. Termin ten nie obowiązuje w przypadku reklamacji gwarantowanej trwałości produktu lub usługi. Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku, jeśli nie zostanie przesłane 100% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie. Koszt przesyłki w przypadku uznania reklamacji pokrywa Studiograf - reklama wizualna

3. Prace w formie pliku elektronicznego drukowane są w postaci, w jakiej zostały dostarczone przez Klienta. Studiograf - reklama wizualna nie sprawdza oraz nie ponosi odpowiedzialności za złe przygotowanie ich do druku Studiograf - reklama wizualna może jednak zweryfikować poprawność, wprowadzić poprawki i modyfikację do pliku, na prośbę Klienta, która musi zostać dołączona pisemnie do składanego zamówienia. Usługa taka jest dodatkowo płatna.

4. Reklamacji nie podlegają wszelkie rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami Klienta a faktycznym wydrukiem, o ile przed realizacją zlecenia nie został dostarczony zaakceptowany przez Klienta i opatrzony pieczęcią Studiograf - reklama wizualna oraz datą wykonania, wzorzec/odbitka próbna wykonana na maszynie, oprogramowaniu oraz mediach przy użyciu, których, ma zostać wykonany właściwy nakład.

5. Po dalszej obróbce jakąkolwiek odpowiedzialność reklamacyjną ponosi zamawiający.

6. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez Studiograf - reklama wizualna reklamowanego nakładu, reklamacja zostanie rozpatrzona a pracownik Studiograf - reklama wizualna poinformuje Klienta o sposobie jej rozwiązania.

7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient poniesie koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.

Zwroty

Konsument ma prawo do odstąpienia od zakupu dokonanego u przedsiębiorcy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni od momentu odebrania towaru. Jeśli się na to zdecyduje, powinien poinformować o tym sprzedającego, poprzez złożenie oświadczenia na formularzu, którego wzór można pobrać tutaj. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w dowolnej formie (na piśmie, poprzez e-mail, telefonicznie itp.). Kupujący ma obowiązek odesłania nieuszkodzonego towaru w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, a sprzedający w tym samym czasie musi mu zwrócić pieniądze (jednak może się też wstrzymać ze zwrotem pieniędzy do czasu otrzymania przedmiotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W takiej sytuacji kupujący może zostać obciążony kosztami utraty części wartości zakupionego towaru. Odstępując od umowy, kupujący odsyła towar na swój koszt.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, rozdz. 4, art. 38, ust. 3), prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone m.in. w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W związku z tym prosimy o przemyślane zakupy i upewnienie się, że wymiary przesłane formularzem są prawidłowe.


Informacja nt. rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR: pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Komisja Europejska udostępnia internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR).