Strona główna

Strona główna

Kategorie blogów

Kategorie blogów

Spis treści:

* Postanowienia ogólne

* Ceny

* Zamówienia

* Własność klienta

* Płatności

* Reklamacje

* Odpowiedzialność odszkodowawcza

* Właściwości Sądu


I. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego Studiograf online zwanego dalej sklepem internetowym jest firma Studiograf - reklama wizualna Kowalik Marcin z siedzibą w Biskupice 2 Wieliczka 32-020. Poniższy dokument stanowi formę umowy pomiędzy Studiograf - reklama wizualna a Klientem korzystającym z sklepu internetowego. Postanowienia poniższego regulaminu dotyczą również wszystkich Klientów zamawiających usługi i towary w Studiograf - reklama wizualna bez użycia sklepu internetowego. Zastrzegamy sobie prawo do błędów lub zmiany oferty sklepu internetowego.

2. Zamówienia w sklepie internetowym mogą składać Klienci, którzy:
- posiadają dostęp do Internetu,
- zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptują.

3. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac i wzorców, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.

4. Studiograf - reklama wizualna zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz informowania kontrahentów o istotnych zmianach w ofercie oraz działań marketingowych, w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474), tekst ujednolicony na podst. ustawy z dnia 25 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1087.

5. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204)

6. Firma Studiograf - reklama wizualna wizualna może udostępnić bezpłatnie zdjęcia swoich produktów w celach promocyjnych. Firma Studiograf - reklama wizualna zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć wykonanych prac w celach informacyjnych (katalog, strona internetowa). W przypadku, jeżeli Państwo lub Państwa Klient nie wyraża zgody na wykorzystanie swojego logo prosimy o pisemną informację.

II. Ceny

1. Ceny opublikowane w serwisie są cenami netto, do których doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. Ceny towarów i usług nie zawierają kosztów przesyłki.

2. Agencje Reklamowe na warunkach określonych przez strony mogą otrzymać stosowny rabat.

3.Studiograf - reklama wizualna zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w cenniku bez uprzedzania Klientów.

III. Zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie: e-maila, poprzez sklep internetowy lub pisemnie.

2. W przypadku podania nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych - zamówienia nie będą realizowane, a konto Klienta może zostać usunięte w dowolnym momencie.

3. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji z chwilą jego potwierdzenia. Potwierdzenie następuje telefonicznie lub poprzez e-mail w przeciągu 48 godzin. W przypadku rezygnacji z zamówienia przyjętego do realizacji rościmy sobie prawo do dochodzenia wszelkich kosztów związanych z jego realizacją (koszty przygotowalni, opracowania graficznego).

4. Przy zamówieniach druku, zamawiający zobowiązany jest dostarczyć wzór graficzny zapisany w programie graficznym. Konieczność opracowania do druku materiałów dostarczonych przez Klienta jest dodatkowo płatne zgodnie z cennikiem.

5. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (za wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta).
Konsument ponosi wszystkie koszty  związane z odesłaniem towaru w związku z prawem do  odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.

IV. Własność klienta

1. Firma Studiograf - reklama wizualna nie zobowiązuje się do przechowywania plików nadesłanych drogą internetową, po upływie 14 dni od daty odbioru lub wysyłki pracy, mogą one zostać skasowane.

2. Nośniki elektroniczne, na których dostarczane są prace nie są odsyłane do Klienta. Istnieje możliwość odbioru osobistego. Po upływie 14 dni od realizacji zlecenia nośnik wraz z zawartością jest niszczony.
3. Własność intelektualna Klienta zawarta w jego plikach przesłanych Internetem na ogólnodostępne konto FTP firmy Studiograf - reklama wizualna nie jest chroniona przed dostępem osób trzecich

V. Płatności

1. Podstawową formą płatności za usługi i produkty zamawiane w sklepie internetowym jest płatność: gotówką lub gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki.

2. Istnieje możliwość wyboru płatności w formie przedpłaty w momencie składania zamówienia. W takim przypadku towar wysłany jest do Klienta po zaksięgowaniu płatności na koncie Studiograf - reklama wizualna

3. Klienci, którzy nie przesłali upoważnienia do wystawienia przez firmę Studiograf - reklama wizualna faktur bez podpisu odbiorcy oraz kopii dokumentów rejestracyjnych swojej firmy (tj. wypis z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub KRS, potwierdzenie nadania NIP, REGON) są zobowiązani do regulowania płatności w formie pobrania przez kuriera lub płatności w formie przedpłaty.

4. W szczególnych przypadkach Studiograf - reklama wizualna może żądać od Klienta przedpłaty przed zrealizowaniem zamówienia.

VI. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie będą uwzględniane jedynie w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego z udziałem firmy spedycyjnej. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie (nie później niż 48 godzin od otrzymania przesyłki) powiadomić o tym pisemnie (poprzez e-mail) firmę Studiograf - reklama wizualna. Reklamacje niespełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.

2. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia pod względem jakościowym zamówionego towaru w ciągu 5 dni roboczych od dnia odbioru i w tym terminie złożyć pisemną (poprzez e-mail) reklamację. Termin ten nie obowiązuje w przypadku reklamacji gwarantowanej trwałości produktu lub usługi. Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku, jeśli nie zostanie przesłane 100% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie. Koszt przesyłki w przypadku uznania reklamacji pokrywa Studiograf - reklama wizualna

3. Prace w formie pliku elektronicznego drukowane są w postaci, w jakiej zostały dostarczone przez Klienta. Studiograf - reklama wizualna nie sprawdza oraz nie ponosi odpowiedzialności za złe przygotowanie ich do druku Studiograf - reklama wizualna może jednak zweryfikować poprawność, wprowadzić poprawki i modyfikację do pliku, na prośbę Klienta, która musi zostać dołączona pisemnie do składanego zamówienia. Usługa taka jest dodatkowo płatna.

4. Reklamacji nie podlegają wszelkie rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami Klienta a faktycznym wydrukiem, o ile przed realizacją zlecenia nie został dostarczony zaakceptowany przez Klienta i opatrzony pieczęcią Studiograf - reklama wizualna oraz datą wykonania, wzorzec/odbitka próbna wykonana na maszynie, oprogramowaniu oraz mediach przy użyciu, których, ma zostać wykonany właściwy nakład.

5. Po dalszej obróbce jakąkolwiek odpowiedzialność reklamacyjną ponosi zamawiający.

6. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez Studiograf - reklama wizualna reklamowanego nakładu, reklamacja zostanie rozpatrzona a pracownik Studiograf - reklama wizualna poinformuje Klienta o sposobie jej rozwiązania.

7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient poniesie koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.

VII. Odpowiedzialność odszkodowawcza

1. Studiograf - reklama wizualna wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zleceń. Oznacza to, iż Zamawiający nie będzie mógł dochodzić żadnych roszczeń odszkodowawczych z podanego tytułu.

VIII. Właściwości Sądu

1. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory mogące wyniknąć w wyniku zakupów dokonywanych w sklepie internetowym będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby firmy Studiograf - reklama wizualna